Sąd Koleżeński

O Nas » Sąd Koleżeński


Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego koła wykonuje następujące obowiązki:
- reprezentuje Sąd na zewnątrz
- powołuje składy orzekające i przydziela im sprawy do rozpatrzenia
- dba o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sądu
- utrzymuje kontakt z Zarządem koła i udziela się w jego posiedzeniach i pracach


Zakres obowiązków dla członków Sądu Koleżeńskiego jest ustalany na spotkaniach przez przewodniczącego.


Niektóre z najważniejszych zasad funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego PZW Koła 60 Tychy

I. postanowienia ogólne
   1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim Koła toczy się na podstawie statutu PZW według
       przepisów regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków oraz instrukcji pracy
       Sądów Koleżeńskich
   2. Do Sądu Koleżeńskiego zgodnie z treścią § 16 ust. 1 Statutu PZW, należy rozpatrywanie
       spraw o przewinienia członków PZW obwinionych o naruszenie obowiązków określonych
       w § 14 pkt 1-6 Statutu oraz przepisów regulaminu amatorskiego połowu ryb
   3. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony i do składania wyjaśnień
   4. Postępowanie przez Sądami Koleżeńskimi PZW odbywa się na zasadzie bezpośredniości
       i jawności
   5. Sprawy przez Sądem Koleżeńskim rozpoznawane są przez kłady orzekające złożone
       z trzech członków z których jeden pełni funkcję sekretarza, a jeden przewodniczącego.
       Skład orzekający wyznacza przewodniczący

II. Zasady wymierzania kar
   1. Zgodnie ze Statutem karami wymierzonymi przez Sąd Koleżeński są:
      a) upomnienie
      b) nagana
      c) cofnięcie zezwolenia do wędkowania w wodach PZW na okres do dwóch lat
      d) zawiedzenie w prawach członka PZW na okres od jednego roku do dwóch lat
      e) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem tytułów honorowych i odznak
          PZW
   2. Kara z punków c) i d) podaje się w latach i miesiącach
   3. Czas obywania kary licz się dnia następnego po uprawomocnieniu się orzeczenia
   4. Jeżeli obwiniony dopuści się kilku przewinień, Sąd Koleżeński wydaje jedno orzeczenie
       do wszystkich przewinień
   5. Członek PZW ukarany (karami) od b) do d) nie może pełnić funkcji we władzach lub
       organach Związku
   6. Zatarcie skazania na kary upomnienia lub nagany następuje z upływem roku. Zatarcie kar
       pozostałych po upływie dwóch lat, a ostatnia z kar następuje z upływem czterech lat

III. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim
   1. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawę w granicach wniosku złożonego przez rzecznika
       dyscyplinarnego Koła
   2. Gdy obwiniony przyznaje się do zarzucanego przewinienia, a jego wina i złożone wyjaśnienia
       nie budzą wątpliwości, Sąd Koleżeński może ograniczyć postępowanie do wydania
       orzeczenia o winie i ukarać obwinionego
   3. Sąd Koleżeński może wydać orzeczenie, gdy obwiniony bez uzasadnionych przyczyn
       nie stawi się na rozprawę pomimo prawidłowego wezwania
   4. Jeżeli podejrzany uznaje swoją winę i przez Orzecznikiem Dyscyplinarnym zgodzi się na
       dobrowolne poddanie się karze, Sąd Koleżeński rozpatruje wniosek i wydaje orzeczenie
       bez przeprowadzania rozprawy na posiedzeniu niejawnym
   5. Wszczęcie postępowania przez Sądem Koleżeńskim powinno nastąpić w terminie nie
       dłuższym niż 60 dni od daty złożenia wniosku wraz z aktami przez Orzecznika
       Dyscyplinarnego
   6. Obwiniony ma prawo odwołać się od wydanego orzeczenia do Sądu wyższej instancji
       w terminie 14-dniowym. Wtedy wpłaca on kaucję w wysokości 100zł na koszty
       postępowania na konto właściwego Zarządu Okręgu. Jeżeli odwołuje się od orzeczenia
       do Sądu wyższego rzędu wtedy wpłaca 200zł kaucji na konto zarządu przy którym działa
       Sąd Odwoławczy.
   7. Z każdej rozprawy sporządzany jest protokół oraz orzeczenie o winie, które to dokumenty
       są przechowywane w archiwum Koła.

Apelujemy, aby koledzy wędkarze łowili ryby zgodnie ze Statutem i Regulaminem APR,
a wtedy działalność Sądu Koleżeńskiego zostanie ograniczona do celów
reprezentatywnych.